กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

 

  1. กิจกรรมนั่งสมาธิ ใช้เวลาก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย ประมาณ 10 นาที
  2. กิจกรรมกลุ่มสีนักเรียน ฝึกการทำงานร่วมกัน
  3. กิจกรรมสภานักเรียน
  4. กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์
  5. กิจกรรมสหกรณ์
  6. กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ
  7. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
  8. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  9. กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น
  10. กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกระดับ

                                 Home